Enneagram banner

Kutsumusjohtajan enneagrammi, Eeva Pitkänen 27.8.2014

27.08.2014 09:08

Eeva Pitkänen

Kutsumusjohtajan enneagrammi

Kutsumus on Bryan Dik ja Ryan Duffyn määritelmän mukaan voimakkaana koettu haaste, joka tuntuu ylittävän minän ja avaavan siten erityisen elämänroolin. Se suuntautuu tarkoituksen ja merkityksellisyyden kokemukseen ja lähtee niistä. Motivaation ensisijaisina lähteinä sillä on epäitsekkäitä arvoja ja päämääriä.

Kutsumusjohtajan olennainen piirre on, että hän oikeasti haluaa johtaa. Hänellä on korkea motivaatio johtamiseen. Motivoituminen voi pysyä yllä vain, jos voimme aidosti toteuttaa itseämme. Jos johtaja ajautuu johtamaan tavalla, joka ei ole häntä itseään, hän ajautuu ristiriitaan itsensä ja johtajuutensa kanssa. Enneagrammi on itsensä tuntemisen työkalu, jonka avulla johtaja voi tutkia syvimpiä motivaation lähteitään ja tapaansa toteuttaa johtajuutta uskollisena itselleen.

Kutsumuksen passio ja missio

Kutsumusjohtaja-kirjassa (Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen. Talentum, 2014) puhumme käsitteestä passio, joka viittaa intohimoon ja mielenkiintoon, mutta myös kärsimykseen. Passion kärsimys-ulottuvuus kertoo siitä, että mitään merkittävää ei voi saavuttaa ilman vaivannäköä. Matka itseen on usein pitkä ja raastava. Siinä jos missä tarvitaan hyviä apuneuvoja ja tienviittoja.

Kutsumukseen kuuluu myös missio, tietoisuus siitä, että edessä on merkittävä tehtävä ja arvokas päämäärä. Kutsumusjohtajan mielessä on vahva tunne siitä, että maailma, ympäristö tai yhteisö tarvitsee häntä. Hänellä on päämäärä, joka jollain lailla on häntä itseään suurempi. Alussa mainittujen Dik & Duffyn sanoin "kutsumus tuntuu ylittävän minän". Tutkijat käyttävät tässä yhteydessä käsitettä transendentaalinen. Johtaja tuntee olevansa kutsuttu. Kutsujaksi voidaan kokea maailma, yhteiskunta, tärkeä tehtävä, aate, Jumala tai mikä tahansa, joka on henkilölle tärkeä.

Enneagrammin spiritualiteetti

Enneagrammin tärkeänä pohjavirtana on spiritualiteetti: elämä on enemmän kuin reagointia päivittäisiin tilanteisiin, touhuamista hetkestä toiseen. Ihmisyyden syvä merkitys on siinä, että olemme sosiaalisia olentoja. Kuulumme johonkin. Koemme elämän tarkoituksellisena, kun voimme elää yhteisön jäsenenä ja täyttää paikkamme. Tästä tietoisuudesta kumpuaa se, että löydämme tehtävän, johon haluamme sitoutua. Oman mission tunnistaminen voi olla pitkä prosessi, joka vie meitä eri vaiheiden kautta kohti sitä, jota haluamme palvella. Kutsumusjohtaja näkee johtamisen palvelutehtävänä.

Edellä sanottu tarkoittaa myös sitä, että emme voi tunnistaa itseämme ja kutsumustamme pelkästään itseksemme reflektoimalla. Tarvitsemme vuorovaikutusta ja dialogia muiden kanssa. Ryhmämuotoinen itsetutkistelu esimerkiksi enneagrammin ympärillä on antoisa matka itsen tuntemiseen. Itseään uskaltaa tutkia luottamuksellisessa ryhmässä, ja se on helpompaa tehdä silloin, kun muilla osallistujilla ei ole itsestä ennakkokäsityksiä.

Enneagrammi opastaa hyväksymiseen ja kasvamiseen

Enneagrammin kauneus piilee siinä, että ensinnäkin voimme hyväksyä itsemme ja toinen toisemme perusluonteiltamme sellaisina kuin olemme. Johtajana pystyy näkemään kunkin johdettavan erinomaisuuden, erilaisuuden, ja kunnioittamaan kutakin henkilöä ainutkertaisena persoonana. Enneagrammi ei kuitenkaan kannusta, tai anna edes lupaa, tyytyä siihen, mitä luontaisesti olemme. Kaikilla ihanilla puolillamme on varjopuolensa.

Enneagrammin tunteva johtaja pystyy opastamaan ryhmäläisiään kohti henkilökohtaista kasvua. Samalla kun johtajasta huokuva ihmisten arvostus lisää yksilön kokemusta omasta arvokkuudestaan yksilönä ja kelpaamisestaan työyhteisölle, luo johtajan käyttäytyminen perusedellytyksen huipputiimille: keskinäisen luottamuksen ja kunnioittamisen kulttuurin. Kutsumusjohtajan tärkeä tehtävä on johtaa toisten kutsumuksia, kannustaa passioiden ja missioiden löytämiseen.